Wanneer u een online cursus of training bij Doejesaleszelf.nl afneemt, gelden de volgende algemene voorwaarden opleidingen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Doejesaleszelf.nl en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Doejesaleszelf.nl en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen The Internet Academy en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Doejesaleszelf.nl (bij in-companytrajecten),
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart (online cursus en online 1-op-1 sessies),
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Doejesaleszelf.nl aan de cursist na een telefonische aanmelding.

Artikel 3. Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-company Kosten voor opdrachtgever
meer dan 2 weken voor het begin van de cursus geen kosten
2 tot 1 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
minder dan 1 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

 

Artikel 4. Annulering Doejesaleszelf.nl

The Internet Academy kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor de online cursus en het 1-op-1 tarief zijn onder voorbehoud. Doejesaleszelf.nl heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

De online cursus en online 1-op-1 sessies worden vooraf online betaald.

Voor de in Company trajecten wordt de factuur wordt na elke sessie verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde gelden moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Doejesaleszelf.nl overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Doejesaleszelf.nl uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Doejesaleszelf.nl, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Doejesaleszelf.nl mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Doejesaleszelf.nl heeft het auteursrecht op alle bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Doejesaleszelf.nl en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht.

Haarlem, 24 September 2018